Geri Dön
30.10.2022

Defter Beyan Sistemi Nedir? Defter Beyan Başvurusu Nasıl Yapılır?

Defter Beyan Sistemi serbest meslek erbaplarının, basit usulde defter tutan mükelleflerin ve işletme hesabına göre defter tutan mükelleflerin, defter beyanlarını elektronik olarak yapabilmesini mümkün kılan bir sistemdir. Defter Beyan Sistemi’nde, beyanname, bildirim ve dilekçe gibi işlemler yapılabilir.

Defter Beyan Sistemi Nedir? Defter Beyan Başvurusu Nasıl Yapılır?


Defter Beyan Sistemi serbest meslek erbaplarının, basit usulde defter tutan mükelleflerin ve işletme hesabına göre defter tutan mükelleflerin, defter beyanlarını elektronik olarak yapabilmesini mümkün kılan bir sistemdir. Defter Beyan Sistemi’nde, beyanname, bildirim ve dilekçe gibi işlemler yapılabilir.


Defter Beyan Sistemine kullanıcı kodu veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN) ve şifre bilgileri kullanılarak www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden giriş yapılmaktadır.

 

Defter Beyan Sistemi Nedir?

Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, mükelleflerin defterlerinin oluşturulmasına, saklanmasına ve ibrazına, vergi beyannameleri, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda Gelir İdare Başkanlığı’na elektronik beyan ve bildirim sistemleri aracılığıyla ulaştırılması amacı ile geliştirilmiş olan sistemdir.

Defter Beyan Başvurusu Nasıl Yapılır?

Mükellefler www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden veya gelir vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesi aracılığıyla başvuru işlemlemlerini gerçekleştirebilirler.

Basit usule tabi mükellefler başvurularını;


Mükelleflerin kendileri,
Aralarında 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin ekinde (Ek:1) yer alan “Defter-Beyan Sistemi Kullanımı Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi (Meslek Odaları ile Basit Usulde Vergilendirilen Üyeleri İçin)” düzenledikleri meslek odaları,
340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan “Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” imzaladıkları meslek mensupları, aracılığı ile yapabilirler.

Defter Beyan Sistemi Ne İçin Kullanılır?

Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine giriş yapılarak gelir ve gider kayıtları elektronik ortamda gerçekleştirmek mümkündür. Defterler bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturabilir, saklanabilir, beyannameler hazırlanabilir ve bu beyannameler onaylanabilir.

Defter Beyan Sistemini Kimler Kullanabilir?

Defter beyan sistemini kullanabilecek mükellefler aşağıda sırlanmıştır:


Serbest meslek kazancı elde eden mükellefler
Basit usule tabi mükellefler
İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler

Defter Beyan Sistemi’nin kullanılması için mükellef, meslek mensubu ya da meslek odası tarafından kullanıcı kodu ve şifre teminine yönelik olarak yapılan başvuruların değerlendirilmesinde, 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik beyanname uygulamasına ilişkin ilgili diğer mevzuat dikkate alınmaktadır.

Defter Beyan Sistemi'nde Hangi İşlemler Yapılabilir?

Defter Beyan Sistemi’ne kayıtlı kişiler için amaç, işlemlerin kolayca gerçekleştirilmesi ve geleneksel iş modelinin bırakılarak daha güvenli olan elektronik ortamda muhafaza edilmesini sağlamaya yöneliktir. Defter Beyan Sistemi’nde gerçekleştirilebilecek işlemler şu şekilde sıralanabilir:


Vergisel ve ticari işlemler, elektronik ortamda kayıt altına alınır.
Defter beyan sistemine katılan mükellefler ilgili döneme ait beyannamelerini oluşturabilir, düzenleyebilir ve gönderebilir.
Sistem üzerinden fatura, serbest meslek makbuzu gibi belgeler elektronik ortamda düzenlenebilir.
Beyannamelerini inceleyebilir, onaylayabilir ve gönderimini yapabilir.

Defter Beyan Sistemi'nde Hangi Defterler Tutulabilir?

Defter Beyan Sistemi’nde tutulabilecek ticari defterler şunlardır:


Serbest meslek kazanç defteri,
Damga vergisi defteri,
İşletme defteri,
Çiftçi işletme defteri,
Envanter defteri,
Amortisman defteri,
Bitim işleri defteri
Ambar defteri

Defter Beyan Sisteminin Avantajları Nelerdir?

Gelir İdaresi Daire Başkanlığı’na bağlı bulunan Defter Beyan Sistemi’ni kullanmanın başlıca avantajları şu şekilde sıralanabilir:


Bir muhasebe programına ihtiyaç duyulmaksızın internetin olduğu her yerden vergisel ve ticari işlemlerin elektronik ortamda kayıt altına alınabilmesi.
Kırtasiyeciliğin azaltılması.
Defter tasdikine ihtiyaç duyulmaması.
Defterleri muhafaza etmeye yönelik maliyetlerin ve bürokratik işlemlerin azaltılması.
Kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi.
Vergiye gönüllü uyum seviyelerinin artırılması.

Defter Beyan Sistemi'ni Kullanmak Zorunlu Mu?

Basit usule tabi mükellefler ile serbest meslek erbapları (noterler ve noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar hariç) 01.01.2018, diğer mükellefler ise 01.01.2019 (serbest meslek kazanç defteri yanında işletme hesabı esasına göre defter tutanlar açısından 01.01.2018) tarihinden itibaren Defter Beyan Sistemi’ni kullanılması zorunludur.

Defter Beyan Başvuru Süresi Ne Kadar?

Defter beyan başvuru süresi, Defter-Beyan Sistemini kullanmak zorunda olan mükelleflerin, Defter Beyan Sistemi’ni kullanmaya başlayacakları takvim yılından önceki ayın son gününe kadardır. 


Defter-Beyan Sisteminin uygulanmaya başlanmasından sonra mükellefiyet tesis ettiren ve söz konusu sistemi kullanmak zorunda olan basit usule tabi mükellefler kendileri veya aracılık ve sorumluluk yetkisi verdiği meslek odası veya meslek mensupları aracılığıyla işe başlama bildiriminin verildiği günü izleyen yedinci iş günün mesai saati sonuna kadar ilgili vergi dairesine başvuru yapacaklardır. Söz konusu başvuru işe başlama bildiriminin verildiği günü izleyen yedinci iş gününün sonuna (saat 23.59’a) kadar www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden de yapılabilecektir.


Basit usule tabi mükelleflerden;


a) Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği veya kullandığı tespit edilenlerin, bu hususun kendilerine tebliğ edildiği tarihi takip eden aybaşından önce,

b) Mevcut işine 193 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen faaliyetleri ilave edenlerin, bu faaliyetlere ilişkin işe başlama bildiriminin verildiği günü izleyen yedinci iş günü sonuna kadar,

c) Gerçek usulde vergilendirilmekte iken 193 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde yer alan düzenleme gereği basit usule tabi olmayı yazı ile talep eden mükelleflerin ise, anılan maddede belirtilen şartların gerçekleştiği takvim yılının son gününe (bu gün dâhil) kadar,

kendileri veya aracılık ve sorumluluk yetkisi verdiği meslek odası veya meslek mensupları aracılığıyla www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda veya gelir vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesine başvuru yapmaları gerekmektedir.

Defter Beyan Ücreti Ne Kadar?

Defter beyan ücretleri, her yılın Aralık ayında notere ve mali müşavire ödenen bir ücrettir. Defter beyan ücreti, defter parası olarak da bilinmektedir. Bu ücret, şirketlerin sonraki yılda kullanacakları muhasebe defterlerinin tasdik edilmesini sağlamaktadır. Dolayısı ile şirketler, tasdik işlemlerini mali müşavir aracılığı ile yaptıkları için ek olarak mali müşavir hizmet bedeli de ödemektedirler.

Bizimle İletişime Geç

İhtiyacın olan her konuda sana yardım etmeye hazırız. Aşağıda iletişim bilgilerini paylaş, en kısa zamanda sana ulaşalım.