Geri Dön
29.07.2022

İşyeri Adres Değişikliği Nasıl Yapılır? İşyeri Adres Değişikliği Bildirim Süresi Nedir?

İşyeri Adres Değişikliği Nasıl Yapılır?
Ticari işletmelerin bazı sebeplerden dolayı iş yerlerini farklı bölge ya da illere taşımaları, belirli kurumlara bildirmeleri sorumluluğunu ortaya çıkarır. Adres değişikliği bildirimi birden fazla kuruma, farklı şekillerde yapıldığı için adım adım hepsinin koşullarını bilmek oldukça önemlidir.
Bu bildirimlerin zamanında ya da hiç yapılmaması halinde ağır idari yaptırımlar söz konusu dahi olabilir. Gelin bu değişikliklerin bildirimi, nedeni ve nasıl yapıldığına dair soruları yanıtlayalım.

İşyeri Adres Değişikliği İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

İşyeri adres değişikliği için gerekli evraklar aşağıda listelenmiştir.
 • Adres değişikliğine ilişkin detaylı bir dilekçe. 
 • Dilekçeye Mersis başvuru 
 • Yönetim Kurulu ya da Ortaklar Kurulu kararı (noter onaylı)
 • Ortaklar Kurulu kararı alınmış ise toplantıya katılanları gösteren Hazirun Cetveli 

İşyeri Adres Değişikliği İşlemleri Nelerdir?

Adres değişikliği bir yerden diğer bir yere nakil suretiyle olabileceği gibi aynı yerdeki cadde, sokak veya kapı numarasının değişmesi şeklinde de yapılabilmektedir.
 1. Adres değişikliği vergi dairesi değişikliğini de gerektiriyor ise mükellefler ister yeni kayıt yaptıracakları vergi dairesine, isterlerse ayrıldıkları vergi dairesine dilekçeyle başvurabilirler.
 2. Mükelleflerin adreslerinde meydana gelen değişiklikleri, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 1 aylık süre içerisinde, bir dilekçe ile vergi dairesine bildirmeleri gerekir.
 3. Farklı vergi daireleri yetki alanı içinde ilave işyeri açılması veya adres değişikliği nedeniyle yeni mükellefiyet tesisi halinde mükellefler tarafından daha önce vergi dairesine verilmiş olup değişmediğini yazılı olarak beyan ettikleri belgeler ilgili vergi dairesi tarafından mükelleflerden yeniden istenmeyecek, yapılacak işleme ilişkin belgeler ilgili vergi dairesince belgenin bulunduğu vergi dairesinden yazışma yapılmak suretiyle temin edilecektir

İşyeri Adres Değişikliği Bildirim Süresi Nedir?

İşyeri adres değişikliğini gerekli kurumlara bildirmek için verilen maksimum süre 30 gündür. 30 gün içerisinde gerekli bildirimler verilmelidir. Mükellef tarafından adres değişikliğine ilişkin bildirimin yasal süresi içinde yapılmaması halinde mükelleflere ikinci derece usulsüzlük cezası uygulanması riski vardır.

Diğer yandan adres değişikliğinin bildirilmemesi durumunda vergi idaresi tarafından ilan suretiyle tebligat yapılarak mükellef hakkındaki yasal işlemlere devam edilmesi söz konusu olacaktır. Bu durumda değişikliği bildirmeyen şirket, ilanen yapılan tebligattan haberdar olmaz ise, şirketin aleyhe tesis edilen idari işlemlere karşı tebliğ ile işlemeye başlayacak olan yasal süreçleri kaçırması gibi önemli bir risk söz konusu olacaktır.

Limited Şirketlerde Adres Değişikliği Nasıl Yapılır?

Limited bir şirketin adres değişikliği işlemi yapılacaksa yapılması gereken işlemler şunlardır:
 • İlk adım olarak Merkezi Sicil Kayıt Sisteminden başvuru yapılmalı ve bir talep numarası alınmalı
 • Ardından bölge temsilciliğine giderek dilekçe verilmeli
 • Bu dilekçe mutlaka şirket yetkilisi tarafından imzalanmış ve üzerine şirket kaşesi bulunmalıdır
 • Eğer söz konusu dilekçe vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslının veya onaylı suretinin dilekçe dosyasına eklenmesi gerekir. Dosyada Ortaklar Kurulu kararının noter onaylı bir örneği de mutlaka yer almalıdır

Anonim Şirketlerde Adres Değişikliği Nasıl Yapılır?

Eğer bir anonim şirketin adres değişikliği işlemi yapılacaksa aşağıdaki adımları izleyerek şirket değişikliği bildirimi yapılır:
 • Mevcut adresi belirlemek: Kira kontratındaki adresin yeterli olmama ihtimaline karşı https://adreskodu.dask.gov.tr/ sitesinden açık adres öğrenilir.
 • Mersis başvurusu: Mersis’e başvurup adres değişikliği yapılacak şirketi seçilir. “Adres değişikliği” sekmesinden adresi tüm ayrıntılarıyla girilmelidir. Yeni adresi merkezi adres kayıt sisteminden seçilmelidir. Buradan bir onay numarası alınır.  İTO başvurusu bu numara ile gerçekleştirileceği için onay kodu saklanır.
 • Dilekçe: Adres değişikliği yapılacağına dair bir dilekçe yazılmalı, dilekçeye Mersis no başvuru numarası eklemeli, imzalanmalı ve kaşelenmelidir. Eğer dilekçeyi vekaleten imzalanırsa vekaletin aslını ya da onaylı suretini dilekçe dosyasına eklenmelidir.
 • Karar metni hazırlığı: Yönetim Kurulu kararı metni notere onaylatılmalıdır.
Bu aşamada Ticaret Sicil evrakları incelenir. Uygun görülürse 1 hafta içinde yeni adres tescil edilir ve Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanır.

Adres Değişikliğiyle İlgili SGK İşlemleri Nelerdir?

SGK işlemleri, işyerinin nereye taşıdığına göre farklılık gösterebilir. İşyeri eğer farklı bir ile taşıyorsa farklı bir işlem, aynı il içinde farklı bir bölgeye taşıyorsa farklı prosedürler bulunmaktadır. Bu iki durumu ayrı ayrı inceleyelim.

Farklı ildeki bir adrese taşınma: 

5510 sayılı kanuna göre işyerinin faaliyet gösterdiği adresten farklı bir ildeki adrese taşınması durumunda, taşınma tarihini takip eden 10 gün içerisinde SGK’ya işyeri bildirgesi verilmesi gerekiyor. Bu durumda, eski adresten yeni adrese geçen işçilerin sigorta hakları ve yükümlülükleri kaldığı yerden devam etmektedir. 

Taşınan işyerinde sigortalı işten ayrılış bildirgesi; yeni adresteki işyerinde ise sigortalı işin giriş bildirgesi düzenlenmelidir. Ancak, bu belgelere dair yasal süreler dışında SGK’ya verilmesinden ötürü idari bir yaptırım uygulanmamakta.

Aynı il içinde başka bir adrese taşınma:
İşyerinin aynı il içinde farklı bir bölgeye taşınması halinde işyeri bildirgesi vermek zorunlu değildir. Ancak, taşınma tarihini takip eden 10 gün içerisinde işveren tarafından eski ve yeni bölgedeki gerekli kuruma adres değişikliği yazı ile bildirilmelidir. Böylece, işyerinin taşındığı bölgeye ait bilgilere dayanarak işverene yeni bir iş yeri sicil numarası verilmelidir. Önceki ünitede yer alan işyeri dosyasındaki tescil bilgisi ve belgelere dair birer örnek yeni bölgenin dosyasında bulundurulmalıdır.

İşyerinin taşındığı bölge aynı bölgenin farklı bir alanı olması durumunda, bu taşınma işlemi sonucunda iş yerine yeni bir sicil numarası verilmesine gerek yoktur. Böyle bir durumda, taşınan iş yerine ait işçiler için işten ayrılış ve işe giriş bildirgesi verilmesi gerekmez.

Adres Değişikliğiyle İlgili Vergi Dairesi İşlemleri Nelerdir?

Şirket adresi değiştirirken yapılacaklar Vergi Usul Kanunu tarafından şöyle belirtilir:
 • Adres değişikliğine dair bildirimi yeni adresteki vergi dairesine vermek.
 • Şirket taşındıktan sonra yeni vergi dairesi yoklama yapacaktır. Bu yoklama, şirketin yeni adreste çalışmalarına başladığını belirlerse nakil yoluyla iş başlangıcını resmen kabul ve ilan etmiş olur. Bu durumda eski vergi dairesindeki mükellef kaydı, yeni adreste işe başlanan tarih itibarıyla sistem tarafından terkin usulüyle silinmektedir.
 • Dilekçe, yeni vergi dairesine veya Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı İnteraktif Vergi Dairesi (İVD) sistemi üzerinden verilebilir. Eğer İVD kullanılırsa eldeki evrakla ilgili tutanak düzenlenmesine gerek yoktur.
 • Yeni vergi dairesinde terkin işlemi bittiğinde o günü takip eden ilk iş günü, şirket eski vergi dairesi sisteminde Nakil Giden Mükellef Listesinde sıralanır.

Adres Değişikliğiyle İlgili Ticaret Odası İşlemleri Nelerdir?

İşyerinde adres değişikliği söz konusu olduğunda genel kurul defterinde karar verilir. Genel kurul kararı, karar numarası, karar tarihi, toplantıya katılanların bilgileri, MERSİS sistemine kaydedilmektedir. Aynı il içinde adres değişikliği yapıldığında MERSİS bunu kabul etmez. Bu yüzden, adres değişiklik işlemini “Değişikliği Başlat” menüsü üzerinden adres güncellemesi yaparak onaya gönderilmesi gerekir.Kararı onaya gönderdikten sonra MERSİS tarafından bir referans numarası alınır. Bu numarayı başvuru dilekçesine eklenir. Alınan karar noterde onaylatılır. Sonrasında başvuru dilekçesiyle birlikte ticaret odası temsilciliklerine başvurarak işlem tamamlanır. Başvuru onay durumu https://www.ito.org.tr/tr/hizmetler/ticaret-sicili-islem adresi üzerinden takip edilir.

Adres Değişikliğinde MERSİS Numarası Değişir mi?

İşyeri taşınmak istendiğinde MERSİS sistemine kaydının yapılması gerekir. Özellikle il dışına taşınma halinde sistem farklı bir ticaret sicili ister. Ancak, sistemin ticari kimliğine atadığı MERSİS Numarası sabit kalmaktadır.

Adres Değişikliğinde Vergi Levhası Değişir mi?

Elinde bulunan kullanılmamış belgelerini yeni iş yerinde kullanmaya devam etmek isteyen mükellefler dilekçelerini yeni vergi dairesine verebilecekleri gibi başvurularını Başkanlığın İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr/) sistemi üzerinden elektronik ortamda da yapabileceklerdir.

Mükellefin elinde bulunan kullanılmamış belgelerini yeni iş yerinde kullanmaya devam edebilmesi için vergi dairesine dilekçe vermesi hâlinde vergi dairesi tarafından bu belgeler nev'i ve sayı itibariyle tespit edilerek tutanak düzenlenecek, vergi dairesi müdürü ve mükellef tarafından imzalandıktan sonra tutanağın bir örneği mükellefe verilecektir. Mükelleflerin bu başvurularını Başkanlığımız İnteraktif Vergi Dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda yapmaları hâlinde ise kullanılmamış belgelere ilişkin tutanak düzenlenmeyecektir.

Bizimle İletişime Geç

İhtiyacın olan her konuda sana yardım etmeye hazırız. Aşağıda iletişim bilgilerini paylaş, en kısa zamanda sana ulaşalım.