Geri Dön
28.02.2023

KEP Adresi Nedir? KEP Adresi Nasıl Alınır?

KEP adresi, kayıtlı elektronik posta adresi olarak da bilinir ve yasal belgelerin güvenli ve geçerli bir şekilde elektronik ortamda gönderilmesine imkan tanır. Bu nedenle, taraflar arasındaki elektronik iletişimi hukuken güvenli hale getirir.
Türkiye'de, KEP adresi almak için öncelikle bir KEP sağlayıcısı ile sözleşme imzalanması gerekmektedir. Bu sözleşme sonrasında, gerekli belgelerle birlikte KEP sağlayıcısına başvuru yaparak KEP adresi alınabilir.

KEP Adresi Nedir? KEP Adresi Nasıl Alınır?


KEP adresi, kayıtlı elektronik posta adresi olarak da bilinir ve yasal belgelerin güvenli ve geçerli bir şekilde elektronik ortamda gönderilmesine imkan tanır. Bu nedenle, taraflar arasındaki elektronik iletişimi hukuken güvenli hale getirir.


Türkiye'de, KEP adresi almak için öncelikle bir KEP sağlayıcısı ile sözleşme imzalanması gerekmektedir. Bu sözleşme sonrasında, gerekli belgelerle birlikte KEP sağlayıcısına başvuru yaparak KEP adresi alınabilir.

KEP Adresi Nedir?

KEP açılımı, Kayıtlı Elektronik Posta’dır. KEP e-posta teknolojik altyapısını kullanan, bununla birlikte e-postanın gönderim ve alımına dair kanıtların oluşturulup saklandığı hukuken geçerli bir e-posta iletim hizmetidir. KEP resmi yazışmaların elektronik ortamda mevzuata uygun, uluslararası standartlarda ve teknik olarak güvenli bir şekilde yapılmasına olanak sağlayan bir sistemdir.

KEP Adresi Ne İşe Yarar?

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sistemi, kurumlar ve şahıslar arasında elektronik posta yoluyla resmi, özel ve ticari belge ve yazışmaların yasal geçerliliğini sağlamaktadır. Beyanname, bildirge, başvuru, ihtar, ihbar gibi yasal bildirimlerin yanı sıra, kurum içi ve kurumlar arası yazışmalar, kamu kurumları ile özel sektör kuruluşları, vatandaşlar arasındaki tüm yasal bildirimler, belge gönderimleri, elektronik fatura gönderimleri, banka hesap ekstreleri, online alışveriş siparişleri, dilekçeler, başvurular, sözleşmeler ve ihale teklifleri gibi birçok alanda kullanılabilmektedir.


KEP sistemi, kâğıt, arşiv, postalama ve işlem maliyetlerini azaltarak bürokrasinin daha etkin işlemesine, resmi ve ticari işlemlerin hızlı yapılmasına, ticari faaliyetlerin verimli yürütülmesine ve çevrenin korunmasına katkı sağlamaktadır.


KEP Adresi Nasıl Alınır?

KEP adresini alacak kişinin gerçek ve tüzel kişinin alması durumunda, KEP adresi başvurusu için gerekli belgeler farklılık arz göstermektedir. KEP adresi giriş işlemlerinde ise farklılık bulunmamaktadır.


Gerçek Kişilerin Başvurması Durumunda Gerekli Belgeler:

KEP hesabı başvuru formu
TC kimlik kartı ( TC kimlik numarasını taşıyan pasaport, ehliyet vb. resmi belgeler de geçerli olur.)

Tüzel Kişilerin Başvurması Durumunda Geçerli Belgeler:

Tüzel kişiler adına KEP hesabı başvuru formu
Tüzel kişiliğin ticaret sicil tasdiknamesi (faaliyet belgesinin aslı da geçerli olur)
Noter onaylı imza sirküleri
Başvuru yapanın TC kimlik kartı ve yetki belgesi

KEP Adresi Nereden Alınır?

KEP adresi almak için öncelikle gerekli sağlayıcıya üye olunması gerekmektedir. Üye olduktan sonra gerekli belgelerle ile birlikte en yakın PPT şubesine müracaat edilmelidir. Şubeye gitmek yerine online olarak başvuru yapılabilir.


KEP Adresi Nasıl Öğrenilir?

KEP adresi sorgulama işlemini, PTT KEP giriş sayfasındaki KEP sorgulama sekmesinden gerçekleştirmek mümkündür. KEP rehberi sorgulama işlemi aynı zamanda e-Devlet üzerinden de gerçekleştirilebilir. Bu sorgulama sayesinde KEP adresi öğrenme işlemi yapılması mümkün olmaktadır. PTT dışında e-Devlet de KEP adresi öğrenme hizmeti sunmaktadır.


KEP Adresi Nasıl Kullanılır?

TTK’nın ilgili maddelerinde sayılan işlemler eskiden sadece noterlerden, taahhütlü mektupla veya telgrafla yapılabilirken, bu hüküm gereği sayılan hizmetler KEP aracılığı ile sistemden sadece birkaç saniyede gerçekleştirilebilecektir. Muhatap bu söz konusu belgeyi almadığını iddia edemeyecek aldığı, okuduğu zamanlarla birlikte hukuki delil niteliği taşıyabilecektir. 


Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe veya sözleşmeden dönmeye ilişkin, ihbar, ihtarlar, noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır.


Ayrıca TTK’nın “Beyanlar, Belgeler ve Senetler” başlıklı 1525. maddesinde; “Tarafların açıkça anlaşmaları ve 18. maddenin üçüncü fıkrası saklı kalmak şartıyla, ihbarlar, ihtarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar; fatura, teyit mektubu, iştirak taahhütnamesi, toplantı çağrıları ve bu hüküm uyarınca yapılan elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleşmesi, elektronik ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve kabul edilmişse hüküm ifade eder.” şeklinde belirtilmiştir.


Kayıtlı elektronik posta sistemine, bu sistemle yapılacak işlemler ile bunların sonuçlarına, kayıtlı posta adresine sahip gerçek kişilere, işletmelere ve şirketlere, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bir yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş ay içinde yayımlanır.

KEP Adresi Zorunlu mu?

Elektronik tebligat yönetmeliği 5. Maddesine göre aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması yanı KEP zorunluluğu bulunmaktadır:


10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar.
5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idareler.
Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.
Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri.
Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar.
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları.
Kanunla kurulanlar da dâhil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri.
Noterler.
Baro levhasına yazılı avukatlar.
Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler.
İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim.

Birinci fıkra kapsamı dışında kalan gerçek ve tüzel kişilere, talepleri hâlinde elektronik tebligat adresi verilir. Bu durumda bu kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur.

Şirket KEP Adresi Nasıl Alınır?

Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler elektronik tebligattan isteğe bağlı olarak yararlanır. Bu hüküm gereği, tebligat göndermeye yetkili mercilerin ve sermaye şirketlerinin (anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin) KEP hesap sahibi olması zorunludur. Şirketler KEP adreslerini alabilmek için servis sağlayıcılarına üye olmalıdırlar. Şirket KEP başvuru süresi için ek bir bilgi bulunmamaktadır.

Bizimle İletişime Geç

İhtiyacın olan her konuda sana yardım etmeye hazırız. Aşağıda iletişim bilgilerini paylaş, en kısa zamanda sana ulaşalım.