Geri Dön
30.09.2022

Kira Stopajı Nedir? Kira Stopaj Hesaplama

Stopaj, ön kesinti anlamına gelen Fransızca kökenli bir kelimedir. Kira stopajı ise kiraya verilen bir işyerinin brüt kira bedelinden yapılan kesinti demektir. Kira stopajı, ticari gayrimenkullere uygulanan bir tür vergilendirme sistemidir. Kira gelirinin gayrimenkul sahibine ulaşmadan önce vergisinin ödenmesi işlemidir. Bu sayede vergi ödemeleri düzenli ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Kiracı, işyeri kira stopajını ödemekle mükelleftir.

Kira Stopajı Nedir? Kira Stopaj Hesaplama


Stopaj, ön kesinti anlamına gelen Fransızca kökenli bir kelimedir. Kira stopajı ise kiraya verilen bir işyerinin brüt kira bedelinden yapılan kesinti demektir. Kira stopajı, ticari gayrimenkullere uygulanan bir tür vergilendirme sistemidir. Kira gelirinin gayrimenkul sahibine ulaşmadan önce vergisinin ödenmesi işlemidir. Bu sayede vergi ödemeleri düzenli ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Kiracı, işyeri kira stopajını ödemekle mükelleftir.

Kira Stopajı Nedir?

Kira stopajı, işyeri olarak kullanılmak amacı ile kiralanmış gayrimenkullerin, kira bedelleri üzerinde uygulanan stopaj vergi kesintisidir. 


Kira Stopajı, Gelir Vergisi Kanunu Madde 95’te “Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zırai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.” olarak belirtilmiştir.

Kira Stopaj Hesaplama

Hesaplama yapılırken güncel kira stopaj oranı kullanılmalıdır. Kira ödemelerinde stopaj hesaplaması yapmadan önce kira stopaj indirimi veya kira stopaj muafiyetine sahip olunup olunmadığı kontrol edilmelidir. Kira stopajı hesaplanırken belirli formüller kullanılır ve brütten nete kira hesaplaması yapılır. Kira stopajı hesaplama işlemi bu formül sayesinde yapılmaktadır. Net kira tutarından brüt kira tutarı hesaplayabilmek için: Net kira oranı 1,25 ile çarpılır. Aynı zamanda net kira oranı 0,80’e de bölünür. Bu işlemlerin sonucunda çıkan rakam brüt kira tutarıdır. 


Net kirası 4.000 TL olan bir işyeri için:
4.000 x 1,25 = 5.000

5.000 brüt kira tutarıdır.

4.000 TL net kira tutarından stopaj tutarını hesaplayabilmek için:
4.000 / 0,80 = 5.000

5.000 brüt kira tutarıdır.

Brüt kira tutarının %20’si işyeri kira stopajı vergisidir.
5.000 x %20 = 1.000

Kiracı 1.000 TL kira stopaj vergisi öder.

Kira Stopaj Oranları
Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. Maddesi gereğince yapılacak brüt kira ödemelerinde stopaj yüzde 20 oranında uygulanmaktadır. Cumhurbaşkanlığı kararı ile, Covid-19 pandemisi sebebiyle kira stopaj ödemesi geçici bir süre yüzde 10 olarak uygulanmıştır. Kira stopaj oranı 2022 yılı vergilendirme döneminde ise yeniden yüzde 20’ye yükselmiştir.

Kira Stopajını Kim Öder?

Bir işyeri kiralaması yapan tüm kiracılar işyeri kira stopaj vergisini ödemekle yükümlüdür. Mülk sahibinin kira stopaj vergisi için hiçbir sorumluluğu yoktur. Net kira bedeli 1.000 TL olan kiracının brüt kira bedeli 1.250 TL’dir. Kiracı, bu tutarın yüzde 20’si olan 250 TL ise stopaj vergisi olarak devlete ödemekle yükümlüdür.

Kira Stopaj Ne Zaman Ödenir?

Kira stopajı, ticari gayrimenkullerin üzerinden ödenmesi gereken bir vergi türüdür. Kira stopaj ödemeleri 1 yıl içerisinde mart ve temmuz ayları olmak üzere ödenmektedir. Kira stopaj tutarının mart ayında beyan edilmesi gerekmektedir. Dükkan kira vergisi ve dükkan kira stopajı olarak da geçen kira stopajı ödeme işlemleri, iki eşit taksit üzerinden ele alınır ve daha sonra mart ve temmuz aylarında ödemesi gerçekleştirilir.

Kira Stopajı Hangi Hallerde Ödenmez?

Kira stopajı, Gelir ve Kurumlar Vergisine tabidir. 193 numaralı Gelir Vergisi Kanununun 95. maddesine göre bazı kişilerin kira stopajı ödeme yükümlülüğü yoktur. İlgili kanun maddesinde belirtilen kişiler şunlardır:


Maaşlarını yurt dışından alan kişiler
Yabancı elçilik ve konsoloslukta görevli olan memur ve hizmetliler
Yıllık beyanname gösterilmesi gereken ödemeleri gerçekleştirecek olan kişiler

Bu kişiler gelirlerini, yıllık beyanname ile bildirmek ile yükümlüdürler.

Netten Brüte Kira Stopaj Hesaplama

Stopaj kesintisinin zorunlu olduğu gelir türlerinden birini de kira gelirleri oluşturmaktadır. Kira stopajında ödeme sorumluluğu kiracıya aittir. Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. Maddesi kapsamında kiraya verilen ticari gayrimenkuller üzerinden kesilen kira stopajı, kiracı tarafından vergi dairesine ödenmektedir.

Kira Stopajı Kaç Ayda Bir Ödenir?

Kira stopajı ödenmediği takdirde, kiracı aşamalı olarak çeşitli yaptırımlara tabi tutulmaktadır. Kira stopajı resmi olarak aylık periyotlar halinde tahsil edilmesi zorunlu olan bir vergi çeşididir. Gelir Vergisi Kanunu’nun 95. maddesinde yer alan kriterleri taşımayan ve ticari amaçla bir taşınmaz kiralayan herkes kira stopajı vergisini ödemek zorundadır. Kira stopajı ödemesinden hiçbir şekilde sorumlu olmayan mal sahibi kiracı kira stopajını ödemediği takdirde kiracının tahliyesini talep etme hakkına sahiptir. Kiracı stopaj ödemesini ihmal ettiği süre boyunca faiz uygulanır. Söz konusu faiz ödenmesi gereken stopaj tutarına mütemadiyen eklenmeye devam eder. Kiracı ödemeyi ihmal ettiği süreler boyunca işleyen faizleri de ödemek durumunda kalır. Hâlâ ödeme yapmayan kiracı için haciz işlemleri başlatılabilir. Kiracılar haciz ve tahliye işlemlerine tabi tutulmamak için stopaj vergilerini usule uygun bir şekilde ödemek ile yükümlüdür.

Basit Usulde Kira Stopajı Var mı?

Gelir Vergisi Kanunun 46. Maddesine göre basit usulde vergilendirilenler, kazancın tespiti ve Vergi Usul Kanunu'nun defter tutma hükümleri hariç, bildirme, vesikalar, muhafaza, ibraz, diğer ödevler ve ceza hükümleri ile bu Kanun ve diğer kanunlarda yer alan ikinci sınıf tüccarlar hakkındaki hükümlere tabidirler.


Gelir Vergisine tabi olan ticaret ve sanat erbapları kazancın tespiti bakımından “Basit Usulde Gelir Vergisine Tabi Olanlar” ve “Gerçek Usulde Gelir Vergisine Tabi Olanlar” olarak ikiye ayrılmaktadırlar. 


Gerçek Usule Tabi olan mükellefler KDV, gelir vergisi, stopaj vergisi öderken Basit Usule Tabi olan mükellefler yalnızca basit usulde ticari kazançlarının vergisini ödemektedir. İki usulde de ödenmesi gereken sabit bir rakam bulunmamaktadır. Ödenecek vergi tutarı elde edilen kazanca göre belirlenir.

Bizimle İletişime Geç

İhtiyacın olan her konuda sana yardım etmeye hazırız. Aşağıda iletişim bilgilerini paylaş, en kısa zamanda sana ulaşalım.